Contacte: 971 85 60 00

Documentació

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

ROF

POLÍTICA DE QUALITAT

Política

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

PLC

PROJECTE DE DIRECCIÓ

Quadrieni 15-19

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Curs 18-19

Curs 17-18

Curs 16-17

Curs 15-16

CONCRECIONS CURRICULARS

ESO

Batxillerat

Formació Professional Bàsica

Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Cicle Formatiu de Grau Superior: Tècnic superior d'educació infantil

MEMÒRIES

Curs 18-19

Curs 17-18

Curs 16-17

Curs 15-16